Rodzaje umów w prawie polskim

14417293308_b8b9236397_oZ pewnością każdy pracownik jak i również pracodawca powinien posiadać wiedzę na temat rodzajów występujących umów, które znajdują się w Kodeksie Pracy a także Kodeksie cywilny. Na początku należy powiedzieć o tych z pierwszej grupy do których należy zaliczać umowy na – okres próbny, czas określony, czas wykonywania określonej pracy oraz czas nieokreślony. W nawiązaniu następnego rodzaju umów (cywilno-prawnych) należy wyróżnić trzy – zlecenie, zlecenie z podmiotem gospodarczym bądź umowa o dzieło.

Warto dowiedzieć się więcej o umowie na okres próbny. To właśnie ona ma za zadanie temu aby właściciel przedsiębiorca(pracodawca) zapoznał się z rzeczywistymi umiejętnościami osoby a także tym czy ta osoba będzie umiała w jasny sposób przynosić zyski na rzecz firmy. Okres odbywania umowy na okres próbny w żaden sposób nie może przekraczać trzech miesięcy. Warto wiedzieć o tym, że nie może być ona kontynuowana jeśli upłynie jej termin(współpraca jest tylko jedna). Aby została rozwiązana w sposób prawny i zgodnym z wszystkim normami musi być zakończona na stosunku porozumieniu stron. Co należy pod tym rozumieć? Przede wszystkim jest to obopólna zgoda zarówna pracownika jak i pracodawcy. Nie może dochodzić do zakończenia współpracy przy jednostronnym wypowiedzeniu.

Drugi tym umowy dotyczy tej na czas określony. Główne zadania nie należą do zbyt skomplikowanych. Przede wszystkim ta sprawa dotyczy okresu z góry określonego, który związany jest z konkretnym czasem. Długość takiej umowy wynika z wcześniejszych norm pracodawcy. W nawiązaniu do tej umowa może ona zostać wznawia tylko dwukrotnie, następna umowa dotyczy zgodnie z obowiązującymi normami umową na czas nieokreślony. Od tej reguły jest wyjątek a mianowicie nie ma to nic wspólnego z umowami zawartymi na zastępstwo pracownika a także w wymiarze dorywczej pracy. Koniec współpracy w tym przypadku związana jest przede wszystkim z zakończeniem czasu na jaki umowa została zawarta z pracownikiem. W tym przypadku także musi być rozwiązana na podstawie ugody dwóch stron(pracownika i pracodawcy). Jednostronne wypowiedzenie w tym przypadku jest niedopuszczalne.

Następny typ umowy jest ściśle powiązany jako czas wykonywania określonej pracy. Zadania w tym przypadku dotyczą trudnych spraw a związane jest to z tym, że istnieć mogą problemy z wyznaczeniem precyzyjnego czasu jej zawarcia. Okres trwania tej umowy dotyczy przede wszystkim tego na jaki moment pracodawca potrzebuję pracownika do wykonywania przeznaczonej pracy. W tym przypadku może zostać ona wznawiana dwukrotnie, następna a w tej sytuacji trzecia umowy zgodnie z prawem musi być zawarta już na czas nieokreślony. Pracodawca w tym przypadku może ją rozwiązać i tutaj wystąpić to może jedynie w przypadku porozumienia stron. Niedopuszczalne jest to aby odbyła się z jednostronnym wypowiedzeniem.

Z punktu widzenia pracownika umowa na czas nieokreślony jest najpewniejszym typem umowy i za jej zadanie należy przypisywać utworzenie trwałej współpracy pracodawcy z konkretnym już pracownikiem. Okres jej trwanie w tej sytuacji nie jest określony. Jej rozwiązanie dotyczy tylko i wyłącznie jednostronnego wypowiedzenia(ze strony pracodawcy bądź pracownika).

W przypadku umów cywilno-prawnych należy powiedzieć o tym, ze istnieją trzy rodzaje a mianowicie – zlecenie, o dzieło bądź umowa agencyjna. W przypadku tej pierwszej pracownik a tak w zasadzie osoba przyjmująca zlecenie jest zobowiązana do tego aby wykonała pewną określoną czynność, która została ściśle zawarta w danym zleceniu. Tutaj nie ma sytuacji o tym aby, że tworzy się jakąś trwałą relację z pracownikiem. Czas jej rozwiązania zarówno ze strony pracownika i pracodawcy przypisać należy jako nieokreślony i może następować z dnia na dzień. Osoba pracująca na tego typu umowie nie przysługuję do żadnych ulg pracowniczych.

Następna umowa cywilno prawna dotyczy się umowy o dzieła. Polega na tym, że jedna strona a w tym przypadku pracodawca zobowiązuje do wykonania przed pracownika wcześniej ustalonego dzieła. W roli jednej ze stron wymagane jest wypłacenie wynagrodzenia. W przypadku tej umowy pracownik ma w swoim obowiązku wykonania zamówienia w ostatecznym rozrachunku jako rezultat.

Na samym końcu warto powiedzieć o umowie agencyjnej, która związana jest z tym iż agent zobowiązuję się do tego aby pośredniczyć w przypadku zawarcia umowy z klientami(tutaj sprawa związana jest z pracownikiem). W tym przypadku(tak samo jak w umowie o dzieło) należy powiedzieć, że ona ma charakter odpłatny i pracownik wykonujący daną prace powinien otrzymywać wynagrodzenie.

Podziel się swoim zdaniem