Praca w służbie cywilnej

Pod pojęciem służby cywilnej kryje się większość polskich urzędników. Urząd służby cywilnej nie dotyczy jednak przedstawicieli władzy na szczeblu samorządowym. Odnosi się natomiast do pracowników zatrudnionych w różnych instytucjach administracji o charakterze rządowym. Urząd służby cywilnej może dotyczyć różnych organizacji, działających tak w formie instytucji centralnych, jak również tych będących ich przedstawicielstwami w poszczególnych częściach kraju. W Polsce obowiązują ściśle określone zasady, w oparciu o które obsadzany jest urząd służby cywilnej. Każdy kandydat powinien spełniać nie tylko wymagania merytoryczne i być dobrze przygotowany pod względem praktycznym do pełnienia określonych obowiązków służbowych. Wymaga się natomiast od niego także spełniania innych kryteriów. Należy do nich chociażby dysponowanie określonym obywatelstwem. Najczęściej do takiej pracy przyjmowani są Polacy, jednak w ostatnich latach coraz powszechniejsze staje się również angażowanie obywateli Unii Europejskiej. Poza krajami wspólnotowymi Polska współpracuje również z innymi państwami i ma podpisane z nimi umowy o charakterze międzynarodowym. W oparciu o takie dokumenty również może zostać obsadzone stanowisko. Aby jednak móc się o nie ubiegać, trzeba biegle mówić w języku urzędowym, obowiązującym w Polsce. Urząd służby cywilnej rządzi się także swoimi prawami pod względem wartości. Wysokie wymagania względem urzędników dotyczą nie tylko dobrej opinii, jaką powinni cieszyć się w otoczeniu, ale są również związane z niekaralnością. Ze względu na powagę stanowiska i znaczący wpływ na życie publiczne i społeczne, urząd służby cywilnej może zostać zajęty tylko przez osobę, która posiada pełnię praw obywatelskich. Tak mniej więcej wyglądają wymagania, które należy spełniać, aby móc ubiegać się o pracę w służbie cywilnej.

A gdzie takiego zatrudnienia szukać?

Zwierzchnikiem administracji rządowej pozostaje premier, czyli Prezes Rady Ministrów w Polsce. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w ramach swojej pracy publikuje biuletyn informacyjny. Za pośrednictwem internetu można do takiego dokumentu zajrzeć i zorientować się, gdzie poszukiwani są pracownicy na urząd służby cywilnej. Dzięki takiej formie informowania społeczeństwa można z całą pewnością powiedzieć, że zatrudnienie odbywa się na jasnych zasadach i z otwartym dla wszystkich dostępem. Nabór na stanowiska zakłada spełnienie warunków konkurencyjności. Jest to możliwe między innymi poprzez równe prawo każdego zainteresowanego do ubiegania się o pracę. Każdy kandydat, starający się o zatrudnienie w tym sektorze, powinien zdawać sobie sprawę z olbrzymiej odpowiedzialności. Dobór kadry pracowników ma podstawowe znaczenie, kiedy obsadzany jest urząd służby cywilnej. Przede wszystkim dlatego, że jest to podmiot odgrywający zasadniczą rolę w tworzeniu warunków do życia wszystkich obywateli. Tylko sprawdzone, rzetelne, ale także nie ulegające wpływom politycznym osoby mogą budować zaufanie społeczeństwa do państwa. W ten sposób tworzy się społeczny ład, oparty na wzajemnych relacjach.

Comments are closed.