Jakie jednostki są zaliczane do sektora publicznego?

Sektor publiczny obejmuje ogół podmiotów gospodarki narodowej zarządzających własnością państwową(Skarbu Państwa i państwowe osoby prawne), własnością jednostek samorządu terytorialnego oraz własnością z z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora publicznego.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zalicza do sektora publicznego jednostki takie jak organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze(takie jak Agencja Rynku Rolnego,Agencja Rynku Rolnego i inne), instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, KRUS, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

Sektor publiczny ma na celu zapewnienie obywatelom pomocy społecznej, bezpieczeństwa narodowego oraz planowania zagospodarowania przestrzennego.

Z kolei najważniejszymi formami organizacyjno-prawnymi sektora publicznego są jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe.

Jednostki sektora finansów publicznych tworzone są w formach określonych w ustawie o finansach publicznych lub na podstawie odrębnych ustaw.

Wyróżnia się pięć głównych kryteriów zaliczania poszczególnych podmiotów do tego sektora. Są to kryteria statusu ustrojowego podmiotu, formy prawnej, statusu prawno-finansowego jednostki, charakteru działalności podmiotu i celu jej prowadzenia oraz imiennego oznaczenia podmiotu. Jednostki sektora finansów publicznych zostały wymienione w ustawie o Finansach Publicznych w art. 9.

Należy pamiętać, że jednostki sektora finansów publicznych gospodarują środkami publicznymi, wykonują zadania publiczne, ich zobowiązania wchodzą w skład długu publicznego, ponadto poddane są reżimowi ustawy o Finansach Publicznych.

Podstawowym celem działalności takiej jednostki jest cel inny niż zarobkowy. Do sektora publicznego zaliczają się także takie jednostki jak urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, państwowe i samorządowe jednostki kultury, publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Najprostszym kryterium wyróżnienia jednostki sektora publicznego jest sprecyzowanie czy środki, którymi dysponuje podmiot podlegają regulacjom ustawy o finansach publicznych. Jeśli tak oznacza to, że współpraca z takim podmiotem podlegać będzie regulacjom wypływającym z ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Istotne jest, że jednostki organizacyjne sektora publicznego utworzone na podstawie ustawy i wyłącznie w celu wykonywania zadań publicznych i finansowane ze środków publicznych tworzą sektor finansów publicznych.

Podziel się swoim zdaniem