Zakres pomocy publicznej

pomoc-prawnaPomoc publiczna jest formą ingerencji instytucji państwowych, które mają za zadanie przekazanie pomocy pojedynczemu podmiotowi gospodarczemu bądź grupie podmiotów w odpowiedniej formie tak, aby zaburzyć konkurencję na wolnym rynku. Do pomocy publicznej zaliczane są również działania innych instytucji prawnych, które działają w sposób uprzywilejowujący wspomagany podmiot względem pozostałych np. poprzez zwolnienia podatkowe, monopole itd.

Pomoc publiczna w Unii Europejskiej jest dzielona na pomoc regionalną, pomoc inwestycyjną i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw, pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, pomoc na przedsiębiorczość kobiet, pomoc na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach, pomoc szkoleniową, pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka, pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych.

Działania określimy jako pomoc publiczną, o ile będą one dotyczyć przedsiębiorstwa (przedsiębiorcy) w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, będą przyznawane przez państwo lub pochodzić ze środków państwowych, będą udzielane na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, a ponadto zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową i ma charakter selektywny.

Chcąc zrozumieć pojęcie pomocy publicznej należy zrozumieć takie pojęcia jak państwo i zasoby państwowe, przedsiębiorca, działalność gospodarcza, wpływ na rynek unijny.

Należy pamiętać, że przysporzenie pochodzi bezpośrednio ze środków publicznych, więc pomoc publiczna może pochodzić od organów administracyjnych różnego szczebla(centralne, regionalne i lokalne), a nawet od podmiotów prywatnych, którym zostały przekazane przez władze publiczne administrowanie lub zarządzanie środkami publicznymi. Pomoc publiczna ma na celu uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorców lub produkcję niektórych towarów.

Pomoc polega na przekazaniu zasobów państwowych poprzez władze krajowe, regionalne czy lokalne, a nawet fundacje lub banki. Są to zasoby, których przedsiębiorca nie zdobyłby w zwykłym toku działalności.

Dodatkowo pomoc powinna mieć prawdopodobny wpływ na konkurencję i wymianę handlową. Wystarczy, że korzystający z pomocy prowadzi działalność gospodarczą i działa na rynku, gdzie dochodzi do wymiany handlowej.

Najbardziej powszechnymi i znanymi formami pomocy są dotacje pieniężne, rzeczowe, pożyczki i kredyty, zwolnienia i ulgi podatkowe, instrumenty kapitałowe takie jak zakup akcji, obniżenie opłat czy gwarancje i poręczenia Skarbu Państwa ze skutkami budżetowymi.

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską przewiduje zakaz udzielania pomocy publicznej. Powoduje to, że finansowanie takich podmiotów powinno odbywać się na zasadach rynkowych. Jednakże istnieją wyjątki, które mają charakter zwolnień.

Zwolnienia dopuszczające pomoc publiczną obejmują pomoc spełniającą warunki traktatowe i taka jest np. pomoc natury socjalnej przyznana indywidualnym konsumentom, jeśli nie dyskryminuje miejsca pochodzenia produktu. Dozwolona jest pomoc na wyrównywanie szkód, spowodowanych przez klęski żywiołowe lub wyjątkowe okoliczności czy też pomoc mająca wspomóc rozwój gospodarczy rejonów, gdzie poziom życia jest bardzo niski lub dotknięty jest poważnym bezrobociem.

Podziel się swoim zdaniem