Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako instytucja sektora publicznego

45cf471f-4454-407c-8085-4c528d067086Jednostka organizacyjna jaką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych należy do sektora publicznego. Jest to w szczególności jednostka sektora finansów publicznych. O przynależności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do sektora publicznego świadczyń może fakt, że jest to instytucja, która dochodu nie przynosi, lecz zajmuje się dostarczaniem usług zarówno rządowi jak i obywatelom. ZUS jest instytucją publiczną, dlatego też należy do sektora publicznego. Jest jedną z największych instytucji publicznych w Polsce, która zajmuje się składkami i świadczeniami z ubezpieczenia społecznego. Zajmuje się ich koordynacją, pozyskiwaniem oraz rozdysponowywaniem środków publicznych.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, dzięki czemu należy do sektora publicznego, gdyż spełnia kryteria, którymi się charakteryzuje. Siedzibą Zakładu jest Warszawa. Posiada on zarówno centralę jak i terenowe jednostki organizacyjne. Zakład posiada uprawnienia do stosowania środków prawnych, które są odpowiednie dla organów administracji publicznej. Nadzór sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Usytuowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sektorze publicznym wiąże się z realizacją zadań, które dotyczą obywateli oraz wykonywaniem określonych zadań wobec państwa. Zadania te są głównie związane z ubezpieczeniami społecznymi oraz świadczeniami z zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z ustawą zadaniem Zakładu jest w szczególności realizowanie przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Zadanie to wypełnia przede wszystkim poprzez stwierdzanie i ustalanie zarówno obowiązku ubezpieczeń społecznych jak i stwierdzanie prawa do świadczeń do ubezpieczeń społecznych i ich wypłaty. Można zatem określić go jako dysponenta środków publicznych. Ustala on uprawnienia osób do poboru oraz wypłacania im rent i emerytur w każdym miesiącu. Ustala i wypłaca między innymi świadczenia rehabilitacyjne, zasiłki chorobowe, zasiłki pogrzebowe, zasiłki macierzyńskie, zasiłki opiekuńcze, zasiłki wyrównawcze.

Zadania te polegają również na wymierzaniu oraz pobieraniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. ZUS prowadzi również indywidualne konta ubezpieczonych i konta płatników składek. Orzeka też przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie prawa do świadczeń. Ważnym zadaniem ZUSu jest także opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego.

Biorąc pod uwagę, że świadczenia z ubezpieczeń społecznych stanowią jeden z głównych wydatków na które przeznaczane są środki z budżetu państwa, ZUS jest ważną instytucją, która pełni istotną rolę zarówno dla obywateli zapewniając im bezpieczeństwo w postaci świadczeń, jak i dla państwa, zapewniając mu pomoc w gromadzeniu oraz rozdysponowywaniu składek pochodzących od obywateli i wpływających do budżetu.

Comments are closed.