Bezpieczeństwo narodowe – co oznacza ten termin

Termin bezpieczeństwo narodowe obejmuje swoim zakresem szereg działań. Mają one na celu utrzymania państwa w stanie bezpieczeństwa, czyli ochronę wszystkich jego obywateli i instytucji. Bezpieczeństwo narodowe jest to więc termin bardzo rozległy, który obejmuje swym zasięgiem mnóstwo jednostek oraz działań. Jest to stan, utrzymujący zorganizowaną ochronę przed zagrożeniami tak militarnymi, jak i niemilitarnymi. Narzędziem są tutaj wszelkie siły i środki, kutymi dysponuje państwo.

Musi je ono utrzymywać stale w stanie gotowości, gdyż bezpieczeństwo narodowe to jedno z najwyższych zadań państwa. Jest ono określane mianem najwyższej wartości, gdyż tak naprawdę państwo ma zapewnić cały czas ochronę swoim obywatelom. Dlatego utrzymuje na przykład struktury woskowe także w okresie, gdy nie ma bezpośredniego zagrożenia działaniami wojennymi ze strony innych państw. Jednak bezpieczeństwo narodowe zakłada, ze tak ochroną jest stała, na wypadek, gdyby się coś wydarzyło. Dlatego też non stop muszą pracować takiej jednostki, jak służba zdrowia, policja czy staż pożarna. Muszą być one nieustannie w gotowości do niesienia pomocy sowim obywatelom. bezpieczeństwo narodowe jest to ochrona państwa, społeczeństwa, przed różnymi możliwymi wydarzeniami, niekoniecznie niosącymi bezpośrednie i masowe zagrożenie. Jednak zawsze te instytucje, od których zależy bezpieczeństwo narodowe muszą być w stanie gotowości. Tak więc państwo musi być zorganizowane w ten sposób, by zapewniać swoim obywatelom spokój i porządek, publiczny, społeczny, polityczny itd. Właśnie temu służą różne działania, pod jedną wspólną nazwą – bezpieczeństwo narodowe. Dzielą się one na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. Nie można tych obszarów rozpatrywać osobno, gdyż są ze sobą powiązane. Dlatego trzeba je rozpatrywać w powiązaniu. Jest to pierwsza formuła bezpieczeństwa, najstarsza jego forma.

Każde społeczeństwo wymaga takiej ochrony, dlatego tworzy potrzebne struktury, które mogłyby je chronić na wszystkich poziomach. Dlatego takie zagadnienie jak bezpieczeństwo narodowe musi istnieć w takiej lub innej formie we wszystkich państwach. Dzięki temu w ogóle mogą one istnieć, bronić swoich granic, jak i zapewniać swoim obywatelom na tym terytorium spokój i porządek. Dlatego te kwestie są niezmiernie istotne i nie da się bez nich tworzyć dobrze funkcjonującego państwa. Bezpieczeństwo narodowe zakłada jego suwerenność. Dlatego w jego strukturach działa wojsko, policja, służby graniczne. Dzięki temu można ten porządek utrzymać. Zadaniem aparatu państwowego jest utrzymywanie tych służby w stanie gotowość, tak więc także dbanie o zaopatrzenie w odpowiedni sprzęt, o t by zawsze była odpowiednią ilość pracowników w tych kluczowych działach. Konieczne jest więc stworzenie takich warunków, by zawsze znalazła się odpowiednia ilość chętnych do pracy w służbach – w policji, wojsku, starzy pożarnej. Jednostki państwowe mają umożliwić chętnym szkolenia, selekcjonować, przygotować kandydatów na najlepszym poziomie. Zapewniać im sprzęt do ćwiczeń, do działań w razie zagrożenia.

Comments are closed.